Lilyum Danışmanlık

Geri gelen eşyanın KDV istisnası karşısındaki durumu

Soru 1: İhracat istisnası uygulanan bir malın Türkiye’ye geri gelmesi halinde ithalat istisnası uygulanabilir mi? Cevap 1: 3065 sayılı Kanunun ithalat istisnasını düzenleyen (16/1-b) maddesi uyarınca, ihracat istisnasından faydalanılarak ihraç edilen ancak; Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnası…

Details

Katma Değer Vergisi’nde Tam ve Kısmi İstisna

Katma Değer Vergisi’nde Tam ve Kısmi İstisna KDV, indirim mekanizması sistemine dayanan dolaylı bir vergidir. Buna göre satın alınan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen vergiler, satılan mal ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergiden düşülür, hesaplanan KDV indirilen KDV’den fazla ise aradaki fark vergi dairesine ödenir. İndirilen KDV hesaplanan KDV’den fazla ise aradaki fark sonraki döneme devreder.…

Details

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı Sigorta Primine Esas Kazanç Hesabında Dikkate Alınmalı mı?

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent eklenmiştir. “İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin…

Details

Konkordato Süreci

1-Süreç nasıl işlemektedir? Konkordato süreci aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi gerçekleşmektedir.   Borçların vadesi geldiği halde ödenememesi ya da ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, borçlara ilişkin yeni vade belirlenmesi yahut borçlardan tenzilat yapılması talebi ile Asliye Ticaret Mahkemelerine dilekçe ile konkordato talebinde bulunabilir. Yine iflas talebinde bulunabilecek her bir alacaklı da gerekçeli dilekçe ile borçlu için konkordato talebinde…

Details

Kasa Hesabı Dönem Sonu İşlemleri

I.GİRİŞ  Aralık ayı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler için dönem sonu işlemlerinin yapılarak işletmelerin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı aydır. Dönem sonu işlemlerinin doğru ve mevzuata uygun olarak yapılmasının, vergi matrahının doğru olarak hesaplanması yönüyle hem şirket hem de devlet açısından, işletme faaliyetleri neticesinde şirketin gerçek durumunun görülebilmesi ve doğru kararlar…

Details

İkinci el araçlarda KDV

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile…

Details